કાંચમાંથી

“કાંચમાંથી”

મારે આંગણ મજનું થઇને રોજ મોરલિયો નાચે;
ઢેઢામણી એ ઢેલ રિઝવવા થનગન થનગન નાચે
મજનું મોરલિયાના નાચે રિઝયા ઢેલ રાણી;
મિઠાઇ કટકો સરી પડ્યો ત્યાં કાગડાની ચાંચે
કાનાજીના મોર મુકુટની શોભા અનેરી કાજે;
લીમડો કુદી દોટ મૂકી પીછું લેવા પાંચે
ચશ્મામાંથી આજુ બાજુ જોતા’તા ગંગાબા;
ઓટલે બેઠા મંદિર કેરા નિત નિત ગીતા વાંચે
“ધુફારી” વિશ્મિત નયણે જોતો ને મલકાતો;
બંગલીમાં ઊભો રહીને દીઠું બારી કેરા કાંચે

૦૬/૦૯/૨૦૧૧