સાલ મુબારક

પ્રિય વાંચક મિત્રો

આ ૨૦૧૨નું નૂત્ન વર્ષ આપને તથા આપના સમસ્ત પરિવારને સુખ શ્હંતિ તથા તન,મન,ધનની સંમૃધ્ધિ બક્ષનાર  તેમજ આપની સર્વ મનોકામના પૂર્ણ કરનાર બની રહે એવી પ્રભુને/ની પ્રાર્થના

સાલ મુબારક

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: