પળ

“પળ”

જીન્દગીની એ કહો પળ કઇ હશે?
યાદ જે રહેતી સદા એ કઇ હ્શે?
કોઇ એવી વાત પર આવે હસું;
પેટમાં પીડા કરે બસ એ હશે.
મિત્ર જેને રોજ કરતા યાદ હો;
એ અચાનક જો મળે બસ એ હશે.
ચાર શબ્દો કો વખાણે પ્રેમથી;
સાંભળો જો ખુદ વિષે બસ એ હશે.
ઊંઘમાંથી જાગતા જાણ્યું તમે;
છે હજુ અવકાશ ત્યાં બસ એ હશે.
છેક છેલ્લો શ્વાસ ચાલી હો રહ્યો;
આંખથી આંખો મળે બસ એ હશે
હો ગહન કો આખરી પ્રશ્નાવલી;
ને “ધુફારી” હો સફળ બસ એ હશે.

૧૯/૦૫/૨૦૧૧

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: