ચોતરફ

“ચોતરફ”

મન હતું ગોબાયલા કો ઠામ જેવું ચોતરફ;
જ્યાં પડી તિરાડ લોહી વહી રહ્યું છે ચોતરફ
જ્યાં સબંધોની હતી ભરમાર ત્યાં નજરે પડે
ભય તણો ઓથાર ને સુનકાર વ્યાપ્યો ચોતરફ
મધ ભરેલી મીઠડી એ ઊંઘ જાણે ક્યાં ગઇ
ત્યાં અજંપાથી ભરેલી રાત દીઠી ચોતરફ
મન તણાં ઊંડાણમાં શું શું કહો છાનું રહે?
ભીંત પડવાની મને ભીતી દિશે છે ચોતરફ
ના કશું કહેવાય છે કે ના કશું સહેવાય છે
પણ “ધુફારી”ને કહો આ કોણ કરતું ચોતરફ

૧૭/૦૫/૨૦૧૧

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: