ચોતરફ

“ચોતરફ”

મન હતું ગોબાયલા કો ઠામ જેવું ચોતરફ;
જ્યાં પડી તિરાડ લોહી વહી રહ્યું છે ચોતરફ
જ્યાં સબંધોની હતી ભરમાર ત્યાં નજરે પડે
ભય તણો ઓથાર ને સુનકાર વ્યાપ્યો ચોતરફ
મધ ભરેલી મીઠડી એ ઊંઘ જાણે ક્યાં ગઇ
ત્યાં અજંપાથી ભરેલી રાત દીઠી ચોતરફ
મન તણાં ઊંડાણમાં શું શું કહો છાનું રહે?
ભીંત પડવાની મને ભીતી દિશે છે ચોતરફ
ના કશું કહેવાય છે કે ના કશું સહેવાય છે
પણ “ધુફારી”ને કહો આ કોણ કરતું ચોતરફ

૧૭/૦૫/૨૦૧૧