આમ તું મળશે

“આમ તું મળશે”

સખી  મળવું  હતું  તુજને  નધાર્યું આમ તું  મળશે;
હશે એ  એક  માર્ગી  રાહ  તું  પાછી  નહીં  વળશે.
ભરાતા  હર  કદમમાંથી  ટપકતી  જોઇ મેં દ્વિધા;
અને ત્યાં કસમકસ  દીઠી નધાર્યું  આમ તું મળશે.
હતી જે લાલસા તારી મરી ગઇ કયારની તો પણઃ
ખભે લઇ  લાશ તું એની  ન  ધાર્યું આમ  તું મળશે.
નયનના દ્વારથી  વહેતી મને   ભાસે પીગળતી તું;
અશ્રુ  અંગાર  સમ ભાસે  ન  ધાર્યું આમ  તું મળશે,
સમય  કેરા  સપાટામાં  થસે  તારી  દશા  આવી;
હશે  તું  બંધને  બાંધી  ન  ધાર્યું  આમ  તું  મળશે.
અચાનક  આમ  તું  મારી  નજર સામે ખરી પડશે;
 “ધુફારી” હાથ  ના આવે  ન ધાર્યું  આમ તું મળશે.

૧૭-૫-૨૦૧૧

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: