આમ તું મળશે

“આમ તું મળશે”

સખી  મળવું  હતું  તુજને  નધાર્યું આમ તું  મળશે;
હશે એ  એક  માર્ગી  રાહ  તું  પાછી  નહીં  વળશે.
ભરાતા  હર  કદમમાંથી  ટપકતી  જોઇ મેં દ્વિધા;
અને ત્યાં કસમકસ  દીઠી નધાર્યું  આમ તું મળશે.
હતી જે લાલસા તારી મરી ગઇ કયારની તો પણઃ
ખભે લઇ  લાશ તું એની  ન  ધાર્યું આમ  તું મળશે.
નયનના દ્વારથી  વહેતી મને   ભાસે પીગળતી તું;
અશ્રુ  અંગાર  સમ ભાસે  ન  ધાર્યું આમ  તું મળશે,
સમય  કેરા  સપાટામાં  થસે  તારી  દશા  આવી;
હશે  તું  બંધને  બાંધી  ન  ધાર્યું  આમ  તું  મળશે.
અચાનક  આમ  તું  મારી  નજર સામે ખરી પડશે;
 “ધુફારી” હાથ  ના આવે  ન ધાર્યું  આમ તું મળશે.

૧૭-૫-૨૦૧૧