મોટી સજા છે

“મોટી સજા છે”

સરિતા સમાણા સદા સાથ વહેજો.
સમન્વય કરીને સદા સાથ રહેજો
ઉતાવળ કરીને ન આગળ જશોના
ન પાછળ તમારી કદી હું ન આવું

ન મંથર ગતિથી કદી પણ ન ચાલો
લટકથી મટકથી કદી પણ ન ચાલો
અગર એ ગતિમાં જ પાછળ રહ્યા તો
તમારી પ્રતિક્ષા કદાપી કરૂંના

જીવનની સફરના ગતિમાન ચક્રો
સમાંતર ગતિમાં રહેતો મજા છે
ન આગળ ન પાછળ રહેજો “ધુફારી”
હ્રદયભંગ કેરી એ મોટી સજા છે

૦૫/૦૩/૨૦૧૧