તું રોજ સતાવે છે

“તું રોજ સતાવે છે”

(રાગઃકિસ મોડસે જાતે હૈ… … … … ફિલ્મ આંધી)

તું રોજ સતાવે છે
કદી પનઘટના ઘાટે,કદી મથુરાની વાટે;
વૄંદા કેરા વનમાં,કદી કદમની ડાળેઃ
બંસીની ધુન છેડી તું રોજ સતાવે છે…. ….તું રોજ સતાવે છે
તારી માતા જશોદાએ,ખોટા લાડ લડાવીને;
પેલી રાધા રાણીએ,તને રંગે રમાડીને;
એ નખરાળીના નખરે,નટખટ થઇને તું;
બંસીની ધુન છેડી તું રોજ સતાવે છે…. ….તું રોજ સતાવે છે
તારા બંસીના સુરથી,તેં કામણ શા કીધા?
મન મોહ્યા તેં મોહન,તેં ચિત્ત ચોરી લીધા;
ના વાગે વિરહ લાગે,ના વાગે નયન જાગે;
બંસીની ધુન છેડી તું રોજ સતાવે છે…. ….તું રોજ સતાવે છે
તેં વાંસના કટકામાં શું જાદુ ભરી દીધા?
એક ફૂંક ભરીને તેં સુર કામણ શા કીધા;
પેલી રાધાને કાજે,મન સૌના વસ કિધા;
બંસીની ધુન છેડી તું રોજ સતાવે છે…. ….તું રોજ સતાવે છે

૧૩/૦૪/૨૦૦૮-૩૦/૦૩/૨૦૧૧

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: