અંધારી રાત

“અંધારી રાત”

રાગઃ વો ચાંદની કી રાત થી… … … …) 

એ રાત અંધારી હતી બેઠો હતો એકાંતમાં;
વહેતી હતી ઠંડી હવા ખુશ્બુ ભરી  એકાંતમાં… ……એ રાત અંધારી હતી
તમરા ઘણાં બોલ્યા કરે પોતા તણા અંદાઝમાં; Continue reading