ના માણી શકો

“ના માણી શકો”

આવરણ ઓઢી કરી વરસાદ ના માણી શકો;
કોચલે  પુરાઇને વરસાદ  ના  માણી  શકો
તન બદન ભીંજાય ત્યારે સ્પંદનો જે ઉદ઼્ભવેઃ
સ્પંદનો પામ્યા વગર વરસાદ ના માણી શકો
છત પરે કો બાગમાં મેદાનમાં ઊભા રહો;
ગોખમાં ઊભા રહી વરસાદ ના માણી શકો
કો’નદીમાં યા તળાવે નીર જે આવ્યા હશે;
ભૂસકા માર્યા વગર વરસાદ ના માણી શકો
ઉછળે મોજા સમંદરમાં ચડે ભરતી પછી;
છાલકો ઝિલ્યા વગર વરસાદ ના માણી શકો
નાળચા કો’ ઘર તણાં હેઠળ કરા ઊભા રહો;
એ મહીં નાહ્યા વગર વરસાદ ના માણી શકો
જો “ધુફારી”ના ઘરે ભજીયા મળે કાંદા તણાં;
ઘુંટડા બે ચ્હા વગર વરસાદ ના માણી શકો
૨૯-૦૭-૨૦૦૮

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: