ના માણી શકો

“ના માણી શકો”

આવરણ ઓઢી કરી વરસાદ ના માણી શકો;
કોચલે  પુરાઇને વરસાદ  ના  માણી  શકો
તન બદન ભીંજાય ત્યારે સ્પંદનો જે ઉદ઼્ભવેઃ
સ્પંદનો પામ્યા વગર વરસાદ ના માણી શકો
છત પરે કો બાગમાં મેદાનમાં ઊભા રહો;
ગોખમાં ઊભા રહી વરસાદ ના માણી શકો
કો’નદીમાં યા તળાવે નીર જે આવ્યા હશે;
ભૂસકા માર્યા વગર વરસાદ ના માણી શકો
ઉછળે મોજા સમંદરમાં ચડે ભરતી પછી;
છાલકો ઝિલ્યા વગર વરસાદ ના માણી શકો
નાળચા કો’ ઘર તણાં હેઠળ કરા ઊભા રહો;
એ મહીં નાહ્યા વગર વરસાદ ના માણી શકો
જો “ધુફારી”ના ઘરે ભજીયા મળે કાંદા તણાં;
ઘુંટડા બે ચ્હા વગર વરસાદ ના માણી શકો
૨૯-૦૭-૨૦૦૮