ન ડરવાનો

 “ન ડરવાનો”

તમોને હું કહું છું જે,ખબર છે તે નહીં માનો;
ભલે તૂટે હ્રદય કોઇ,ભલે કચડાય અરમાનો.
તમોને શી પડી પરવા’,સમજવાની નથી ફૂરસદ;
રમત મેલી તમારી છે,કરી જાણો છો ફરમાનો.
કદમપોશી પડી કોઠે,ફરો છો સર ઉઠાવીને;
છે કરવી મન તણી માની,મળેલો ખાસ પરવાનો.
નથી પરવાનગી કો’ લાગણીને,દિલ મહીં જાવા;
ચણેલી છે દિવાલો દંભની,ફરતા છે દરવાનો.
ધરાશાહી થસે કિલ્લો,અગર ત્યાં ગાબડા પડશે;
”ધુફારી”ને ન ધમકવો,એ અલગારી ન ડરવાનો.

૦૪.૦૬.૨૦૦૭/૨૪-૧૨-૨૦૧૦

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: