ન ડરવાનો

 “ન ડરવાનો”

તમોને હું કહું છું જે,ખબર છે તે નહીં માનો;
ભલે તૂટે હ્રદય કોઇ,ભલે કચડાય અરમાનો.
તમોને શી પડી પરવા’,સમજવાની નથી ફૂરસદ;
રમત મેલી તમારી છે,કરી જાણો છો ફરમાનો.
કદમપોશી પડી કોઠે,ફરો છો સર ઉઠાવીને;
છે કરવી મન તણી માની,મળેલો ખાસ પરવાનો.
નથી પરવાનગી કો’ લાગણીને,દિલ મહીં જાવા;
ચણેલી છે દિવાલો દંભની,ફરતા છે દરવાનો.
ધરાશાહી થસે કિલ્લો,અગર ત્યાં ગાબડા પડશે;
”ધુફારી”ને ન ધમકવો,એ અલગારી ન ડરવાનો.

૦૪.૦૬.૨૦૦૭/૨૪-૧૨-૨૦૧૦