“અંદરની”

“અંદરની”

કબર આરસ તણી હો યા ચણેલી ઇટ પથ્થરની

બનીને શબ મહીં સુતા કથા છે એ જ અંદરની

તવંગર છે કુટીરોમાં ગરીબો છે મહાલયમાં;

નથી આ ધન તણી વ્યાખ્યા સમજ છે એ જ અંદરની.

રજતની હોય એ થાળી અગર એ હોય માટીની;

બધાના પાત્રમાં રોટી ગરીબોની તવંગરની.

નનામી વાંસની બાંધો અગર હો કાસ્ટ ચંદનની;

અગનમાં શબ બળી જાતારહે છે રાખ અંદરની.

ઘડેલા એક માટીથી બધા માનવ જગતનાથે;

“ધુફારી”પણ અલગ રચના બધાની બહાર અંદરની.

૨૪.૦૮.૨૦૦૮