‘ન્યારી હશે’

“ન્યારી હશે”
તું અગર સાથે હશે તો સાંજ એ ન્યારી હશે;
આભથી લાલી ઝરે એ પળ ઝલક ન્યારી હશે.
સ્પર્શની ભાષા હશે ત્યાં શબ્દનું શું કામ છે?
સોણલાના પોટલાની પોઠ વણઝારી હશે.
કેશ તારા ગુંથવાની મોજ મીઠી માણવા;
બેસવું કો બાગમાં જ્યાં ફૂલની ક્યારી હશે.
વાદળી સાળુ નિહાળી વ્યોમ ચકરાવે ચડે;
એ સમાણો જે મહીં એ ઓઢણી ન્યારી હશે.
લોક તો જાસુસ સમ ખણખોદ છો કરતાં રહે;
બસ “ધુફારી” વ્યોમના વિહંગ પર સ્વારી હશે.
૨૪-૦૬-૨૦૦૭