“કરતા જવું”

“કરતા જવું”

ચાલ મનડા આજ ત એવું કશું કરતા જવું;૨૩-૦૮-૨૦૦૮

બે ઘડી પણ મોજ ખાતર તો કશું કરતા જવું.

ઘાંચમાં આવી ફસેલા ચાક કોઇ કાઢવાને;

સાથ આપી હાથ ઝાલીને મદદ કરતા જવું.

લાકડીના આશરાથી ચાલતા કો’જીવને;

હાથ ઝાલી માર્ગદર્શન એમનું કરતા જવું.

દીવડો નાનો કરી કો’ઝુંપડી અજવાળીયે;

ને તમસને ભેદવા યા દૂર પણ કરતા જવું.

કો અટુલો એકલો કો’બાળ રડતો જોઇને;

આ “ધુફારી”સંગમાં હસતો ફરી કરતા જવું.