“ધી”(કચ્છી)*

ધી“(કચ્છી)*

(રાગઃ ઠાકર મંધરમેં હુઇ થારી… …)

 

મેણે વૈશાખજી રાત ઉજારી,

ભેણ નોમ શનિવારજી રાત ઉજારી;

પરભુડેજે ઘરે અજ વગી થારી

 

હીનાજી કુખમાંથી આવઇ ધી;

હેત ને આનંધજો વરસ્યો મીં… … …પરભુડે

 

જયા ને મીતાજા મન હરખાય;

આશા ને પીયુસજો આનંધ માયપરભુડે

 

મુનરા ગામમેં વ્યા સમાચાર;

ચોડો ડીં વેલો થ્યો ચમતકાર… … ….પરભુડે

 

સગેને સમધીજી લમી કતાર;

મણીજે નેણમેં આનંધ અપાર .. … …પરભુડે

 

રાધાનિવાસમેં આનંધ આનંધ;

મમઇજી મેર આયો સારો પરસંગપરભુડે

 

રતડીએવારી તું રક્ષા કરીજ;

માવડી ને ધી કે સુખ ડીજ. … … … ..પરભુડે

 

૦૬/૦૫/૨૦૦૬

 

*પોતરીજે જનમ ટાણે