“હું ગમું છું?”

હું ગમું છું?”

 

હયાતીથી જગત છે કે,જગતથી હયાતી છે;

જીવન મુજને રમાડે છે કે,જીવનથી હું રમું છું.

 

ધરા પોતે ભમે છે કે,કોએને ભમાવે છે;

જરા વિજ્ઞાનને પુછો,તો કહેશે હું ભમું છું.

 

જગતના તાતને થાળી,બતાવીને જમાડું છું;

વગાડી ઘંટડી થાળી,મહીંથી હું જમું છું.

 

નમન છે તન તણું કે,નમન મનડું કરાવે છે;

હવેતો ઇશને પુછું,તને સાથી નમું છું?

 

ગમા કે અણગમાની વાત ના કરશોધુફારીને;

નથી લલના મળી કો‘,પુછનારી હું ગમું છું?

 

૩૦/૦૩/૨૦૦૭

4 Responses

  • Madam Archana,
   I received your mail but there is’nt a single line of comment so I can’t understand what you want to say
   Regards and wish you Happy new year
   -Prabhulal Tataria”dhufari”

  • Madam Archana
   There isnt any comment I can’t understand what you want to say will you explain please I am waiting for your quick responce for the same
   regards
   -Prabhulal Tataria”dhufari”

 1. Good site..Good luck. nice poem,nice gazal. etc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: