“કરામત છે”

કરામત છે

 

હતાં અંકુર જ્યાં આવ્યા,કરામત છે કુદરતની;

ના ખિલ્યા ને કરમાયા,કરામત છે કુદરતની.

 

ભુલી જાવા ચાહ્યા ગમને,ડૂબીને મય સમંદરમાં;

વધુ ગમગીન થઇ બેઠા,કરામત છે કુદરતની.

 

વધી અનહદ વ્યથા જ્યારે,નયન ઉભરાઇ ચાલ્યાને;

અહમના બંધથી રોક્યા,કરામત છે કુદરતની.

 

તમારી ચાહ ના પામ્યા, પામ્યા ના કદી તમને;

તમારી યાદમાં જીવ્યા,કરામત છે કુદરતની.

 

અપેક્ષાઓ કરી જેણે,ઉપેક્ષાઓ સદા પામ્યા;

વગર માંગે ઘણા પામ્યા,કરામત છે કુદરતની.

 

સશક્તોને જતાં જોયા,અકાળે જગતથી જાતા;

ઉંમર વેંઢારતા રોગી,કરામત છે કુદરતની.

 

નથી કહેવુંધુફારીને,નથી અફસોસ કરવાનો;

મજેથી જિંદગી માણી,કરામત છે કુદરતની.

 

૩૦/૦૬/૨૦૦૬

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: