‘સ્પંદન”

સ્પંદન

(રાગઃ ફૂલ કહે ભમરાને ભમરો વાત વહે ગુંજનમાં….)

 

આવ સખી તું બેસને પાસે વાત કહું હું મનની,

દિલમાં ઉદભવતા સ્પંદનની… … … …

 

દુષિત થયેલી આંખો મારી ચાર દિશામાં ફરતી,

શુન્ય તણાં પાર જવાનો નિષ્ફળ પ્રયાસ કરતી;

હરએક પળ ઉભરાતી લ્હેરો આછેરા કંપનની,

દિલમાં ઉદભવતા સ્પંદનની… … … …

 

વિચાર કેરા ચક્રવ્યુહમાં મન મારૂં આથડ્તું,

અંત અને આરંભનો તંતુ શોધુ છતાં મળતું;

મુજને છે બસ એક આશા તારા અવલંબનની,

દિલમાં ઉદભવતા સ્પંદનની… … … …

 

મારા દિલની વાતો કહેવા શબ્દો ઓછા લાગે,

સ્પર્શ અને આંખો પ્રશ્નનો ઉત્તર દેવા માગે;

ધુફારીની હાલત બસ સમજે તું માનેલા સાજનની,

દિલમાં ઉદભવતા સ્પંદનની… … … …

 

૦૧/૦૫/૨૦૦૬

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: