‘સ્પંદન”

સ્પંદન

(રાગઃ ફૂલ કહે ભમરાને ભમરો વાત વહે ગુંજનમાં….)

 

આવ સખી તું બેસને પાસે વાત કહું હું મનની,

દિલમાં ઉદભવતા સ્પંદનની… … … …

 

દુષિત થયેલી આંખો મારી ચાર દિશામાં ફરતી,

શુન્ય તણાં પાર જવાનો નિષ્ફળ પ્રયાસ કરતી;

હરએક પળ ઉભરાતી લ્હેરો આછેરા કંપનની,

દિલમાં ઉદભવતા સ્પંદનની… … … …

 

વિચાર કેરા ચક્રવ્યુહમાં મન મારૂં આથડ્તું,

અંત અને આરંભનો તંતુ શોધુ છતાં મળતું;

મુજને છે બસ એક આશા તારા અવલંબનની,

દિલમાં ઉદભવતા સ્પંદનની… … … …

 

મારા દિલની વાતો કહેવા શબ્દો ઓછા લાગે,

સ્પર્શ અને આંખો પ્રશ્નનો ઉત્તર દેવા માગે;

ધુફારીની હાલત બસ સમજે તું માનેલા સાજનની,

દિલમાં ઉદભવતા સ્પંદનની… … … …

 

૦૧/૦૫/૨૦૦૬

“જીયણ”(કચ્છી)

જીયણ“(કચ્છી)

 

જીયણજો ચક્કર ફરેતો,જાણે ફરેતો ગરીઓ;

લફી વેને તું ફરને,જી લફે કાગરીઓ.

 

બોલપેનજા પગ થીંધે ને,પેનજી મા મરી વઇ;

કલમજી ટાંક તૂટી પઇ,ખાલી થઇ વ્યો ખડીઓ.

 

ત્રાંમો પતર કંજો વકણી,લોજા વાસણ આણ્યા;

પતરાળી કે વા ખણી વ્યો,અન ભેગો વ્યો પડીઓ.

 

બભોંઇ વઇ ને ત્રભોંઇ ભેરી,કરઇ કડાં લફી વઇ;

વલાયતી વલાત વ્યા ,ક્યાંથી લજધો નરીઓ.

 

સતમાળજા મનાર ખડક્યાં,તેં મથે આગાસી;

સોસાયટીજે જંગલમેં ચો,ક્યાંનું લજધો ફરીઓ.

 

ડોરબેલ ધરવાજા ખોલે,સંગર કડાં ખુખડે;

પુછેધુફારીકત વઇ તાડી,ને કતવ્યો આગરીઓ.     

 

૨૦/૦૪/૨૦૦૬

“તરાજી પારતે”(કચ્છી)

તરાજી પારતે“(કચ્છી)

 

હલો અજ હલી ને વ્યોં તરાજી પારતે;

ભુતડા ઉત ફોલેને ખ્યોં તરાજી પારતે.

 

જુવાનીઆ ભેરા થીએં ખલીને ખીખાટીએ;

સંજાજો મેડો કર વે થ્યો તરાજી પારતે.

 

માઇતર જેડા વે જુકો હલીતા મડ સગે;

હથજો ટેકો ઇનીકે ડ્યો તરાજી પારતે.

 

અતીતજી આંગર જલેને થોડો પાં હલો;

જાધ કરીયું માડુ જુકોવો ચ્યોં તરાજી પારતે.

 

ભુજકે હમીસરકે આઉં સુંઞણા નતો;

ધુફારીકે જરા હુભ ડ્યો તરાજી પારતે.

 

૧૮/૦૪/૨૦૦૬