“સ્વપ્ન સુંદરી”

સ્વપ્ન સુંદરી

 

સ્વપ્ન સુંદરી જાગતા ક્યાંથી મળે;

તો તો બધા ઇચ્છા કરે લાગે ગળે.

 

પર્વત શિખર કુદતી નીચે જતી;

કો સરિતા નગ ઉપર પાછી વળે.

 

અંગાર જો કદી શશી અંગે ઝરે;

યા તો રવિ જઇ ઉગતો અસ્તાચળે.

 

જ્વાળા અગન શીતળ બને સુખદાયની;

ઝાકળ તણાં કણ કણ મહીં અગ્નિ બળે.

 

જો વિષ હળાહળ જિંદગી આપી જશે;

તો પય તણાં સેવનથી માનવ ઢળે.

 

ના આંખ આડા કાન કેદી થઇ શકે;

ચાહેધુફારીસુંદરી ક્યાંથી મળે.

 

૨૩/૧૧/૨૦૦૫ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: