“પારકા બૈરા”

પારકા બૈરા

 

પારકા બૈરા સદા સૌને ગમે છે;

રાત દિવસ તેમના મનમાં રમે છે.

 

જાગતા નર કલ્પનાઓમાં રહે છે;

ઊંઘમાં પંપાળતા સપને રમે છે.

 

રૂપના સાગર મહીં કો ડૂબતા હો;

કેશને વનરા ગણી એમાં ભમે છે.

 

બોલ પડતાં જીલવા તત્પર સદા જે;

સંકટો હર એક તો હસતા ખમે છે.

 

હર સ્વરૂપે એમને દેવી ગણીને;

આરતી ઉતારતા તેને નમે છે.

 

ધુફારીને ગણો બાકાતમાંથી;

બસ જયા તેની સદા તેને ગમે છે.

 

૧૧/૧૧/૨૦૦૫

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: