“નજર તારી”

નજર તારી

 

નજર તારી ઢળે ને લોકના હૈયા ઢળી જાય;

કરૂં છું પ્રેમ હું તમને કહેનારા મળી જાય.

 

તમારા સ્મિતની સાથે પલક જ્યારે ઢળી જાય;

ઢળે હૈયા સહજમાં કોઇ તો પોતે ઢળી જાય.

 

નયન તારા મદિરાથી છલોછલ ભાસતા જેને;

પડે તારી નજર તેને વગર પીધે ચડી જાય.

 

દબાવી હોઠનો ખુણો નજર તીરછી કરી જોતાં;

તને છે પ્રેમ તેનાથી ભ્રમણામાં પડી જાય.

 

લટકતી ચાલ તારી જોઇ રસ્તે ચાલતા લોકો;

સડક સીધી ભલે હો પણ વગર ઠેસે પડી જાય.

 

હશે ગાફેલ તો એમાં અટવાયેલા રહેશે;

જરૂરત છે તો બસ એનેધુફારીમળી જાય.

 

૨૧/૧૧/૨૦૦૫

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: