“ચમનમાં”

ચમનમાં

 

લીંબડાની ડાળ હાલે ફૂલ ચંપાના ખરે;

રેતનો ઢગલો ચડીને કાબરો એમાં તરે.

 

વાયરાની ફૂંક લાગે ને પવન હેલે ચડે;

ધુળની ડમરી મહીંના કાંકરાઓ ખડખડે.

 

ભાણને ગુસ્સો ચડે ને આભથી લાલી ખરે;

બીક્માં બીધેલ ચાંદો ઉગતા પીળો પડે.

 

રાતથી લડવા ભલેને દીવડા નાના બળે;

તે છતાં તિમીર એનાથી ડરીને થરથરે.

 

ચીબરી જો ક્યાંય બોલે કાગડા યુધ્ધે ચડે;

માંડ જંપેલું કબુતર ને જરકલી તરફડે.

 

ગીત કોકીલા કરેને ભ્રમર પણ નાદે ચડે;

રાસ રમવા કાજ આવી આગિયા ટોળે વળે.

 

જોધુફારીને ચમનમાં બધું દેખાય છે;

હાથમાં દેખી કલમ કાગળો કાં ફડફડે?

 

૦૮/૧૨/૨૦૦૫

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: