“સરતા લાગે છે”

સરતા લાગે છે

 

ઊર્મિ કેરા તારોમાંથી સાત સુરો જે જાગે છે;

આનંદે છે મન મોજીલો પંચમ સુર જ્યાં વાગે છે.

 

ખાણ મહીંથી હીરા શોધુ કંકર હાથે લાગે છે;

પ્રયાસ કરતાં હર પ્રયાસે હવે તો મળશે લાગે છે.

 

ભાગ્ય તણી ભાષા પગદંડી હજુ કેટલી આગે છે;

કરી નેજવુ આગળ જોતાં પગને ઠોકર વાગે છે.

 

જે શબ્દધુફારીલખવા છે જેની ઉત્કંઠા જાગે છે;

જકડીને પકડું જો એને હાથથી સરતા લાગે છે.

 

૨૬/૦૬/૨૦૦૪

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: