“શાયરો ભેગા”

શાયરો ભેગા

 

નથી કરવા હવે મુશાયરા કે શાયરો ભેગા;

નથી ભળવું જતી વણજારમાં શાયરો ભેગા.

 

મરમ સમજી રહ્યા છે ભરમ દેખાડતા લોકો;

ભરી સો સો સલામો જાવું શાયરો ભેગા.

 

મળી ટીકા ઘણી વખણાઇ છે બહુ શાયરી ઓછી;

જનાજા શાયરીના કાઢવા ના શાયરો ભેગા.

 

મને જે લાગતી મીઠી કડવી થઇ ઘણા જનને;

મધુરપ ભુલવાને ના જવું શાયરો ભેગા.

 

લઇને વાત મનપર ને થતાં જોયા દુઃખી લોકો;

ધુફારીતો ગણકારે ભલે હો શાયરો ભેગા.

 

૨૧/૦૩/૨૦૦૫

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: