“વાત કર”

વાત કર

 

સુવાસતા મોગરાની વાત કર;

ચુટી શકે તું કેટલાની વાત કર.

 

કો કોમલાંગી કેશને શણગારવા;

ગુંથી શકે જો ફૂલ કેરી વાત કર.

 

ફોરમ તણાં જો કેફમાં ઉનમત બને;

સંભાળશે તું કેમ તેણી વાત કર.

 

જો કેફ એને ના ચડે એવું બને;

તો શું હશે જજબાત કેરી વાત કર.

 

બધું વિચારતા પહેલાં જરા;

કંઇ કોમલાંગી છે નજરમાં વાત કર.

 

છે કોણ પ્રેમિકા જરા દેખાડજે;

એનીધુફારીપાસ બેસી વાત કર.

 

૨૯/૦૩/૨૦૦૫

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: