“લાલો”(કચ્છી)

લાલો“(કચ્છી)

 

ફાગણજી પુનમ થઇ,અન પુનમજી સવાર પઇ;

કેસુડેજી ચટણી થઇ,રંગબેરંગી હોરી થઇ.

 

કતેક ઉડ્યા રંગ ગુલાલ,કતેક પિચકારી કે ચાલ;

કઇકજા થ્યા હાલ હવાલ,કઇક ક્યોનો અખીયું લાલ.

 

લાલો લીલામી વ્યો ભચી,ખેતેજી નજરે વ્યો અચી;

ખેતે ભેરૂકે ચેં અચી,લાલો રંગાજે સચી.

 

ભેરૂ ગોતજી મેનત ક્યોં,લાલો કડાં ભેરો થ્યો;

છડ ખણીને વાયમેં પ્યો,પણ ખેતેકે ખુટકો ર્યો.

 

રાત પઇ ટબાર કે હરે,ખેતો હલાય લાલેજે ઘરે;

ખેતો ભેરૂ ભેગા કરે,ટાબરચેં લાલો આય ઘરે.

 

લાલા હાણે બારો વગા,બાર નકર ધરજેતો ઢગા;

ઘેરૈયેજા થાક લગા,રંગ ઉડે હાણે ગગા.

 

લાલો આયો હોટલ મંજ,ભેરૂ ભેગા થ્યાવા પંજ;

સલા ઇની ક્યોં મંજો મંજ,મનમે વો ભારોભાર ડંજ.

 

ચતિયો કે બીડીજી ચાલ,ધસ્યાવા બીડીમેં રંગ લાલ;

પેલે ધમમેં થઇ કમાલ,લાલેજો મોં થઇવ્યો લાલ.

 

ખેતો ખોટો આળસ ખણી,લાલેજે પુઠમેં ઢુંભો હણી;

લાલો બાબુતે પ્યો છણી,છોટીએ છંઢે રંગજી કણી.

 

ચુનીયે ચાયજા કોપ રખે,હરેકરે હરીએ ચાય ચખે;

હેડી ચાય મું પીધી વઇ જખે,પાણીડે ચઇ કોપ રખે.

 

હરી હજી પાણી તો ગને,અમુ ઉથીધેં ઠેલો ડને;

લાલો પુસી પ્યો ગાર ડને,ખેતે ખોટો અમુકે છને.

 

પાણી પોંધે પુસ્યા વાર્,વાર મંજા થઇ લીલી ધાર;

ધાર થીધેં ખલ્યા ચાર,લાલો કરે તો ગારાગાર.

 

ડાચો લીલો મોં મંજ લાલ,ભેરૂ ભજીને કરેવ્યા ચાલ;

આરીસે નેરીધે હાલ,લાલો ડુખસે થ્યો ભેહાલ.

 

ડીં સજો મું મેનત કઇ,ધોસ્તારે કે કલ પઇ;

કઇ કમાણી મથે પઇ,મરજી પરભુજી વૈ થઇ.

 

૦૭/૦૨/૨૦૦૫

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: