“માગું છું”

માગું છું

 

શબ્દોની માળા ગુથું છું તને અર્પણ કરવા માગું છું;

ખુશ્બુ એમાંથી આવે છે જો ગુંફન કરવા લાગું છું.

 

શબ્દો સીડી આધારે હું તુજને મળવા માગું છું;

તુજને મળવાના બહાને હું આભને અડવા માગું છું.

 

હું એમ અમસ્થો બેઠો છું કે યાદોમાં જાગું છું;

પ્રશ્ન સતાવે છે મુજને આખર કરવા શું માગું છું.

 

શુન્ય મહીં શોધે શું આંખો શુન્ય સ્વયંને લાગું છું;

શુન્ય મનસ્ક ના રહેધુફારીએવું કરવા માગું છું.

 

૦૬/૦૭/૨૦૦૪

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: