“બકવાસમાં”

બકવાસમાં

 

પ્રેમ કરનારી મળે કોઆશમાં ને આશમાં;

જવાની જઇ રહી છે મોહ કેરા પાસમાં.

 

કોણ જાણે ક્યાં હશે ને ક્યાં મળે કોને ખબર?

શોધવાની સોય જાણે પાથરેલા ઘાસમાં.

 

છે તરંગોના વલયમાં હ્રદય અટવાયેલું;

ડૂબતું તરતું રહે છે મૃગજળે આભાસમાં.

 

ઝાંઝવાના જળ થકી ના તરસ છીપાય છે;

તે છતાં પીવા મથે મજબુર થઇને પ્યાસમાં.

 

શોધતો ફરતો હશે તું ખલક ખૂંદી વળે;

ને મળે તેણી કદાચિત પાછલા આવાસમાં.

 

આભથી ના અવતરે કોના કદી અવકાશમાં;

ધુફારીમાનશે ના ચાલતી બકવાસમાં.

 

૦૭/૦૨/૨૦૦૫

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: