“તેનું શું?

તેનું શું?

 

અમથું કોઇ ગમે તેનું શું?

કોઇ દિલમાં રમે તેનું શું?

 

કોઇ તો બહાનું મળવા તણું;

બસ તેણી ને અમે તેનું શું?

 

ક્યાં જવું ને શું કરૂં પ્રાણેશ્વરી;

પ્રશ્ન ના શમે તેનું શું?

 

ગમ બધા ભેગા મળી ભીંસી રહ્યા;

દિલ ભાર ના ખમે તેનું શું?

 

છેધુફારીવાત તો છાની ઘણી;

જાણતા હું પ્રભુ ને તમે તેનું શું?

 

૧૦/૦૬/૨૦૦૫

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: