“કરતી નથી”

કરતી નથી

(રાગઃ કલ ચૌધવીકી રાત થી……..)

 

ચાહ્યો મને છે છતાં એકરાર કરતી નથી;

જાહેરમાં મળવા થકી પણ કદી ડરતી નથી.

 

સરખી મળે સાહેલીઓ પણ વાત કરતી નથી;

હ્રદય મહીં જે ઉદભવે જીભથી સરતી નથી.

 

મિલન તણાં હર વાયદામાં કદી ફરતી નથી;

મિલન મહીં આંખો કદી પ્રેમ નીતરતી નથી.

 

ના વાતમાં ના આંખમાં પણ પ્રેમની ભરતી નથીઃ

આશા અમર છે વાત દિલ ઊંડાણથી ખરતી નથી.

 

પાર કે પાર ચોખ્ખી વાત કરતી નથી;

ચાહેધુફારીઆજ કહી દે પ્રેમ કરતી નથી.

 

૨૮/૦૩/૨૦૦૫

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: