“કચ્છીમાડુ કનકભા”*

કચ્છીમાડુ કનકભા“*

 

ધરા છે સંત શૂરાની અને નરવીર પૂરાની;

મેંકણ મહાત્મા જેવા હતાં કચ્છડા તણા માડુ.

 

જનમ જ્યાં ખીમજી કેરો હતો ભડ્વીર મોટેરો;

કર્યો વેપાર મસ્કતમાં કચ્છડા તણા માડુ.

 

હતો જે છોડ નાનેરો થયો વટવૃક્ષ મોટેરો;

સવાસો વર્ષની ગાથા કહે કચ્છડા તણા માડુ.

 

મમુભા શેઠના વંશજ ધર્યા વેપારના દિગ્ગજ;

કનકભા પુત્ર છે નામે ભલો કચ્છડા તણો માડુ.

 

હશે વેપારની આંટી અગર આફત તણી આંધી;

સદા આગળ થયા પહેલાં કચ્છડા તણા માડુ.

 

કર્યા નેકી તણા કામો મળ્યા સન્માન અકરામો;

ગણાવું કેટલા નામો હવે કચ્છડા તણા માડુ.

 

હવે સરકાર ભારતની કર્યું બહુમાન પણ જેનું;

પ્રમાણીને પ્રવાસી હતાં કચ્છડા તણા માડુ.

 

કદી ગણતાં ગણાઇના બહુ લાંબી થશે યાદી;

ધુફારીતો કહે ખમ્મા તને કચ્છડા તણા માડુ.

 

૨૦/૦૪/૨૦૦૪

. *જેમનો સદા ઋણી રહીશ.૩૭ વર્ષ સુધી મને આત્મીય કુટુંબીજન તરિકે માનસહ સાચવ્યો

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: