“જાગે છે”

જાગે છે

 

કોઇ ડગ ભરે નેપુરનો ઝમકાર જાગે છે;

દિલરૂબા મારી તણો અણસાર લાગે છે.

 

બે ડગલા વચ્ચેનો સમય ભેંકાર લાગે છે;

જોતા ચોતરફ બસ શુન્ય ને સુનકાર લાગે છે.

 

રડતા ભૂતનો જાણે બધે ઓથાર લાગે છે;

દિલ ચુકી ગયેલો હોય કોધબકાર લાગે છે.

 

જાતી હર પળો દિલ કાપતી તલવાર લાગે છે;

બોલે નાધુફારીતોય પણ ચકચાર જાગે છે.

 

૨૧/૦૨/૨૦૦૪

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: