“જાગે છે”

જાગે છે

 

કોઇ ડગ ભરે નેપુરનો ઝમકાર જાગે છે;

દિલરૂબા મારી તણો અણસાર લાગે છે.

 

બે ડગલા વચ્ચેનો સમય ભેંકાર લાગે છે;

જોતા ચોતરફ બસ શુન્ય ને સુનકાર લાગે છે.

 

રડતા ભૂતનો જાણે બધે ઓથાર લાગે છે;

દિલ ચુકી ગયેલો હોય કોધબકાર લાગે છે.

 

જાતી હર પળો દિલ કાપતી તલવાર લાગે છે;

બોલે નાધુફારીતોય પણ ચકચાર જાગે છે.

 

૨૧/૦૨/૨૦૦૪