“એના એ જ છે”

એના છે

 

સરતા સમયના વહેણમાં સર્જન વિસર્જન સહેલ છે;

સદીઓથી આગળ કે પછી વ્યાખ્યા પ્રણયની છે.

 

કાતિલ નજર ઘાયલ હ્રદય પહેલી નજર પણ છે;

મીઠી વિરહની મુંઝવણ ગમગીનતા પણ છે.

 

ભેદ નાતો જાતના ધર્મોના ચક્કર છે;

ધનવાન ને નિર્ધન મહીં વચ્ચે દિવાલો છે.

 

છાના મિલન એકાંતમાં ભૂલોની ભાષા છે;

ઇન્સાફ કે અન્યાયના અંજામ એના છે.

 

ઇન્કાર કે ઇકરારના શબ્દો ઇશારા છે;

કો અમર કે હો અનામી આશિકો તો છે.

 

ઓઢી કફન પોઢી ગયા દિલથી દિવાના છે;

શાકી સુરાહી ને શમા પરવાના એના છે.

 

શબ્દો ગીતો સૂર ને સરગમ છે;

જ્યાં જ્યાંધુફારીજોય છે શાયર તો એના છે.

 

૦૨/૦૨/૨૦૦૨

One Response

  1. હા હજારો વર્ષોથી બધું એમનું એમ જ છે. માત્ર સગવડો અને જ્ઞાન વધ્યું છે. પણ પાયાની સારી , નરસી રસમ એની એ જ છે.

    મારી નવલ કથાઓ સાર આ જ છે .

    http://gadyasoor.wordpress.com/novel/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: