“પચાવે છે”

પચાવે છે

 

ગમો ભેગા મળીને બંધનોથી કચકચાવે છે;

હ્રદયમાં એક પીડા વણકહી મોટી મચાવે છે.

 

કરવું કૌરવો સમ છે ને કરવું પાંડવો જેવા;

સદા નારદ બનીને મન મહાભારત રચાવે છે.

 

જવાની તો જતીતી પણ જીવન પર વેર વાળી ગઇ;

હવે ઘડપણ જીવનના મૂળ કેવા હચમચાવે છે.

 

નથી હોતા બધા માનવ કદી નર્તક સમાણા પણ;

પરિસ્થિતી છે નખરાળી સદા સૌને નચાવે છે.

 

જમાનાના બધા ઝેરો કદી ઘેરી વળે તો શું;

ધુફારીતો બધા ઝેરો હસી પી ને પચાવે છે.

 

૩૧/૧૨/૨૦૦૧

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: