“નખરાળી”

નખરાળી

 

એલી ગરબે રમવા આવજે રે નખરાળી

પેલા ઢોલીના તાલે રમજે રે નખરાળી

પછી એકતાળી ત્રણતાળી ચારતાળી

દઇને રમજે રે નખરાળી

 

પેલા ચંદુડાની હાટે જાજે રે નખરાળી

પેલા ચંદુડાની ચુંદડી લાવજે રે નખરાળી

પછી એકતાળી ત્રણતાળી ચારતાળી

દઇને રમજે રે નખરાળી

 

પેલા બાબુડાની હાટે જાજે રે નખરાળી

પેલા બાબુડાની બંગડી લાવજે રે નખરાળી

પછી એકતાળી ત્રણતાળી ચારતાળી

દઇને રમજે રે નખરાળી

 

પેલા જેંતીડાની હાટે જાજે રે નખરાળી

પેલા જેંતીડાના ઝાંઝર લાવજે રે નખરાળી

પછી એકતાળી ત્રણતાળી ચારતાળી

દઇને રમજે રે નખરાળી

 

પેલા કેશલાની હાટે જાજે રે નખરાળી

પેલા કેશલાનું કંકુ લાવજે રે નખરાળી

પછી એકતાળી ત્રણતાળી ચારતાળી

દઇને રમજે રે નખરાળી

 

પેલા મામધાની હાટે જાજે રે નખરાળી

પેલા મામધાની મહેંદી લાવજે રે નખરાળી

પછી એકતાળી ત્રણતાળી ચારતાળી

દઇને રમજે રે નખરાળી

 

૨૯/૧૦/૨૦૦૧

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: