“ખબર તો ના હતી”

ખબર તો ના હતી

 

મારો પરિચય માંગશો એવી ખબર તો ના હતી;

જાણ્યાં છ્તાં પણ માંગશો એવી ખબર તો ના હતી.

 

આવા સવાલો ઉદભવે એવી ખબર પણ ક્યાં હતી?

ઉદભવી ઊભા રહે એવી ખબર તો ના હતી.

 

ઊભા કતારોમાં હશે એવી ખબર પણ ક્યાં હતી?

વણઝાર જેવી હારમાં એવી ખબર તો ના હતી.

 

ગમતા હશે દિલને બધા એવી ખબર પણ ક્યાં હતી?

કો અણગમો પેદા કરે એવી ખબર તો ના હતી.

 

ઉત્તર વગરના કેટલા એવી ખબર પણ ક્યાં હતી?

ઉત્તરધુફારીશું આપશે એવી ખબર તો ના હતી.

 

૨૦/૦૨/૨૦૦૪

One Response

  1. ચાલો આજે સારો પરીચય થઈ ગયો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: