“કોને ખબર?”

કોને ખબર?”

 

પવન વંટોળ ક્યારે થઇ જશે કોને ખબર?;

સાથમાં ક્યાં ક્યાં અને શું લઇ જશે કોને ખબર?

 

પાંદડાઓ રાસડા જે લઇ રહ્યા છે ગેલમાં;

ક્યાં લઇ પછડાવશે પથરાવશે કોને ખબર?

 

ધૂળની ડમરી તણાં પડદા મહીં અટવાઇને;

આંધળા જણ કેટલા એમાં થશે કોને ખબર?

 

વાદળા યુધ્ધે ચડે ને વીજના તણખા ઝરે;

ક્યાં વળી વરસાદ પણ વરસાવશે કોને ખબર?

 

દૂરના ઓરા થશે નજદીકના આઘા જશે;

છેધુફારીમધ્યમાં તો શું થશે કોને ખબર?

 

૨૮/૦૭/૨૦૦૩

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: