“આંસુ”

આંસુ

 

બગાસુ આવતાં આવી ગયાતા આંખમાં આંસુ;

નથી ગમના કે ખુશીના છે અમસ્થા આંખના આંસુ.

 

સમયનું માન સાચવવા પ્રયત્નોથી નથી આવ્યા;

નજીવી વાત પર ઉભરી પડે છે આંખના આંસુ.

 

છે પસ્તાવો અમર ઝરણું થયો માનવ મહીં પાવન;

છતાં પણ લોક તો કહેતા મગરની આંખના આંસુ.

 

સદા છે છીપને આશા ફકત એક બુંદ વર્ષાની;

બને મોતી અમુલખ ગગનની આંખના આંસુ.

 

નથી નોંધપોથી શબ્દની કે કવિતાની;

ધુફારીને લાગે છે કલમની આંખની આંસુ.

 

૦૬/૦૭/૨૦૦૨

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: