“મુશ્કેલ છે”

મુશ્કેલ છે

 

માનવીના મન તણાં અંદાઝ બહુ મુશ્કેલ છે;

એકને જ્યાં અંત લાગે અન્યને મન પહેલ છે.

 

પ્રયત્નોના તાંતણે કઠપુતળી સમ નાચતો;

માનવી મજબુર છે કે વિધીના ખેલ છે.

 

કોયલાની ખાણમાંથી જિંદગીની છે સફર;

ડાઘ ના લાગે કશે પણ એટલું ના સહેલ છે.

 

ધન બહુ ખરચી કરીને ખૂબ પ્રાસાદો રચ્યા;

પ્રેમ કે સંતોષ ના હો મહેલ નહી પણ જેલ છે.

 

ભાગમાં આવી પડેલી જિંદગી જીવી ગયો;

બસધુફારીજે કહે પાસ બાકી ફેલ છે.

 

૩૦/૦૩/૨૦૦૧

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: