“ડરાવે છે”

ડરાવે છે

 

ગમોથી ના ડરો નાહક તમોને ડરાવે છે;

કરવાના ઘણાં કામો તમારાથી કરાવે છે.

 

રહી છે દુશ્મનાવટ એમની ઝાઝી ખૂશી સાથે;

પલકમાં દૂર હડસેલી તમોને રોવડાવે છે.

 

કદી  ઉન્માદથી ઇર્ષા થકી કે મોહમાયાથી;

સતાવા કાજ સાધન અનોખા આજમાવે છે.

 

ટ્કી શકતા નથી ક્યારે મનોબળ હો તમારામાં;

હસીને ઝુંઝનારાઓ હંમેશાથી હરાવએ છે.

 

ધુફારીને ઘણા ગમ જિંદગીમાં ભેટતા આવ્યા;

હસીને આવકારીને પછી પાછા વળાવે છે.

 

૧૯/૦૫/૨૦૦૦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: