“ગણેલી છે”

ગણેલી છે

 

ખુશહાલ જે પળ છે બધી વેઢે ગણેલી છે;

બાકી બધી ગમગીન તો દિલને હણેલી છે.

 

સેતુ બધા તૂટી ગયા ખંડેર ઊભા છે;

ચોપાસ બસ નજરે પડે ખીણો ખણેલી છે.

 

ક્યાં લાગણી પથરાયેલી પાપી જમાનાની;

બંધાયેલી છે હર દિશા જાળો વણેલી છે.

 

પાક્યા હતાં જે કણસલાં ચાડિયા પેટે ગયા;

બાકી રહેલા ઘાસની ભારી લણેલી છે.

 

જાવું હશે તો ક્યાં જવું અંધાર ઊંડા છે;

બારી નથી કે બારણાં ભીંતો ચણેલી છે.

 

ના શીખવો મુજને કશું બાઘો મને ધારી;

બુધ્ધીધુફારીની બધા શાસ્ત્રો ભણેલી છે.

 

૨૫/૦૩/૨૦૦૧

One Response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: