“કાંચનું ઘર”

કાંચનું ઘર

 

કાંચના ઘરમાં રહું છું પણ રહું છું મોજથી;

કાંચ વીધી આવતા તાપો સહું છું મોજથી.

 

પ્રેમથી હો તરબતર કે ગમોથી દુજતી;

શાયરીને શાયરી સમજી કહુ છું મોજથી.

 

હાથમાં લીધી કલમ તો શબ્દને શું શોધવા;

ઉર થકી ઉભરાય બસ એને લહું છું મોજથી.

 

ના કશું છાનું કે છપનું છેધુફારીપાસ ક્યાં?

એટલે તો કાંચના ઘરમાં રહું છું મોજથી.

 

૦૫/૦૧૧/૨૦૦૦

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: