“હ્રદયની આગ”

હ્રદયની આગ

 

હ્રદયની આગ પર રોટી નથી સેકી શકાતી;

હ્રદયની આગ ધારો પણ નથી ફેંકી શકાતી.

 

અરમાનો ભલે લાગે ગગનભેદી ઇમારત;

કદી જો તૂટવા લાગે નથી ટેકી શકાતી.

 

બની બનફૂલ ખીલી ઊર્મિઓ ચોતરફ તોયે;

ધુફારીતે છતાં સૌરભ નથી મ્હેકી શકતી.

 

જીવનમાં ભૂલ જે કીધી બધી પાષાણમાં લીપી;

હવે જો લાખ ચાહો પણ નથી છેકી શકાતી.

 

૨૯/૦૧/૨૦૦૧

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: