“અચાનક”

અચાનક

 

ધાર્યા ભાગ્યના પાસા અચાનકથી પડી જાય;

કદી રાખી હો આશા અચાનકથી ફળી જાય.

 

કહે છે હાથ અવડેથી રખાતી ચીજ કે વસ્તુ;

જરૂરત હોય ના જ્યારે અચાનકથી મળી જાય.

 

ધધકતા રક્ત ભીંજેલું કલેવર જિંદગી માણે;

ચમનમાં મોજથી ફરતા અચાનકથી ઢળી જાય.

 

ઊભી છે ભાગ્યભામા હાથમાં કંકાવટી સાથે;

અડે ના આંગળી ભાલે અચાનકથી વળી જાય.

 

ઉમર છે ચાલતી ગાડીધુફારીતો મુસાફર છે;

ખુદા મંઝીલથી પહેલાં અચાનકથી મળી જાય.

 

૨૯/૦૧/૨૦૦૧

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: