“વાર લાગે છે”

વાર લાગે છે

 

જગતના રૂપરંગોને સમજતા વાર લાગે છે;

કદી ઉભરાય નફરત તો કદી તો પ્યાર જાગે છે.

 

ભલે હો રાત અંધારી મહીં દેખાય છે જેને;

રવિના તાપની વચ્ચે બધે અંધાર લાગે છે.

 

હશે સૌ સાજ સાજા પણ છતાં બેસુર વાગે છે;

તૂટેલાં તારમાંથી પણ કદી ઝંકાર જાગે છે.

 

ફસી તોફાનની વચ્ચે તરી જાતા નરો જ્યારે;

ડૂબી જાતા કિનારા પર સદા મજધાર લાગે છે.

 

બનવાનું બને જ્યારે પડે કો ઘાત કુદરતનો;

ધુફારીના કશું બોલ છતાં ચકચાર જાગે છે.

 

૦૯/૦૯/૧૯૯૯

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: